Volvo met merk V70 wel succesvol

Merken die maar uit weinig letters of beeldelementen bestaan, hebben vaak maar een beperkt onderscheidend vermogen en dus een beperkte  beschermingsomvang. Want, zo oordeelt de wetgever, kleine verschillen tussen dit soort merken kunnen leiden tot een andere algemene indruk. Kan echter de bekendheid van een merk worden aangetoond, dan neemt de reikweidte toe. De volgende recente merkuitspraken laten dit zien.

Het schotse bedrijf Veedol International Limited is houder van het Spaanse beeldmerk ‘V met vleugels’ . Zij diende oppositie in tegen het Unie beeldmerk ‘V met driehoekje’ in klasse 4 (brandstoffen zoals benzine) van Mr Bricolage. Het Bureau oordeelde dat de letter V een beperkt onderscheidend vermogen heeft omdat de consument dagelijks met separate letters wordt geconfronteerd. Een enkele letter wordt vaak gebruikt in de handel en wordt gezien als een afkorting die een mogelijke kenmerk van de goederen aangeeft. Doordat deze beide ‘V’ merken door de afwijkende elementen zoals de vleugels, aanzienlijk in hun vormgeving verschillen werd er geen verwarringsgevaar geconstateerd.

Votteler Lackfabrik GmbH & Co. KG uit Duitsland, en houder van het Unie beeldmerk “V met streepjes’ diende eveneens oppositie in tegen het Unie beeldmerk ‘V met driehoekje’. Votteler bracht in zijn argumentatie naar voren dat hun Uniemerk bekendheid geniet omdat het de eerste letter is van hun bekende bedrijfsnaam. Het inroepen van reputatie van een merk  geeft een bredere merkbescherming want er kan dan beargumenteerd worden dat door het gebruik van het andere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk. Om de reputatie van zijn merk aan te tonen, diende Votteler gebruiksbewijs te overleggen waaruit blijkt dat het publiek op de Europese markt uitgebreid is blootgesteld aan het merk. Votteler liet dit echter na, waarna de reputatieclaim werd afgewezen. Het Bureau oordeelde dat de merken voldoende verschillend zijn om verwarring te voorkomen.

Volvo daarentegen kreeg van het Europese merkenbureau wel een positief oordeel  naar aanleiding van de oppositie die zij had ingediend tegen het beeldmerk ‘V in een blauwe cirkel’ van het Finse bedrijf Paalupaikka Oy. Dit bedrijf handelt in tweedehands auto’s en had zijn ‘V’ beeldmerk aangevraagd voor voertuigen (klasse 12). Volvo baseerde de oppositie op zijn Uniemerkregistratie ‘V70’ waarin zij de bekendheid van hun merk inriepen.

Volvo overlegde verschillende verkoopcijfers, promotiematerialen, press releases waaruit het veelvuldige gebruik van het merk in de Europese Unie blijkt. Ondanks dat het model V70 na 2017 niet meer op de markt wordt gebracht en vervangen is door de V90 doet hier niet aan af, aangezien het merk al geruime tijd (20 jaar) wordt gebruikt. Daarnaast houdt de wetgever rekening met de specifieke productcategorie, namelijk een product met een lange levensduur die ook tweedehands verkocht wordt. Het Bureau concludeerde dat de merken maar in beperkte mate overeenstemmen. Echter, doordat het V merk van Paalupaikka oneerlijk voordeel zou trekken uit het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van het merk V70 van Volvo, wordt het V merk om die reden geweigerd.

Uit voornoemde uitspraken blijkt dat het inroepen van merkrechten van een kort teken lastiger is dan bij langere tekens, omdat de consument  minder bewust is van de onderlinge verschillen. Het inroepen van de bekendheid van het merk kan dan uitkomst bieden om de balans in het voordeel van de merkhouder uit te laten vallen.